This post is also available in: English (English)

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY HỒ SƠ

 Tổng quan

TẦM NHÌN
Đưa ra sứ mệnh giải thích tầm nhìn của giải pháp hoặc công ty

VẤN ĐỀ
Xác định các vấn đề thực tế mà các giải pháp bạn đưa ra có thể giúp giải quyết vấn đề

GIẢI PHÁP
Thể hiện kế hoạch về giá trị của công ty: mô tả giải pháp, cà giải thích vì sao công ty của bạn là công ty đu năng lực nhất để cung cấp giải pháp đó

THỊ TRƯỜNG

Xác định thị trường mục tiêu. Mô tả vấn đề bạn đang giải quyết là của ai. Đưa ra thông số số ước tính về “thị trường bạn có thể giải quyết đcược”

MÔ HÌNH THU NHẬP

Bạn sẽ kiếm tiền như thế nào? Các nguồn thu nhập của bạn từ đâu? Bạn định giá các giải pháp của mình như thế nào? Cơ cấu chi phí của bạn ra sao?

TÁC ĐỘNG

Khách hàng có lợi ích gì khi sử dụng giải pháp của bạn (i.e., hiệu quả hơn, chi phí thấp hơn, có trải nghiệm tốt hơn …)?

CẠNH TRANH
Công ty của bạn có vị trí như thế nào trên thị trường?
Ai là đối thủ cạnh tranh chính hoặc tiềm năng? Bạn khác biệt thế nào? Thế mạnh của bạn là gì? Điểm yếu là gì?

KÊNH/ CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ
Bạn sẽ tiếp cận thị trường thế nào? Mô tả kế hoạch phân phối và chiến lược tiếp thị, giải thích các chiến lược này giúp bạn xâm nhập thị trường thế nào

KHUNG THỜI GIAN
Nêu các hoạt động/ kết quả hiện nay có liên quan (ngày thành lập, các khách hàng đầu tiên…) kế hoạch và mục tiêu tương lai

THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Nêu rõ thành viên chủ chốt của nhom, đặc biệt là những phụ nữ sáng lập hoặc lãnh đạo của công ty, vai trò, chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ.

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH
Đưa ra các kế hoạch tài chính 3-5 năm, bao gồm thu nhập, giao dịch ký quỹ và khả năng lợi nhuận. Nếu bạn cần đầu tư, nêu rõ số tiền đầu tư bạn đang cần và kế hoạch sử dụng vốn đầu tư.

Nếu bạn có câu hỏi về nhưng thông tin trên, vui lòng email

info.wisevietnam@gmail.com